HMS

HMS-arbeid har høy prioritet internt i Masiv-konsernet. All virksomhet skal være basert på å unngå skader på personell, materiell og ytre miljø.

Systematisk og målrettet HMS-arbeid

Gjennom engasjement i arbeid med helse, miljø og sikkerhet skal vi medvirke til et sunt helhetssyn på livskvalitet for arbeidstakerne, både i arbeidstid og fritid. Gode HMS-mål handler om å bry seg om hverandre og tenke HMS 24 timer i døgnet, sju dager i uken. I Masiv skal vi ha et godt arbeidsmiljø hvor den enkelte tar ansvar og viser engasjement. Dette bidrar til å skape trivsel og trygghet for alle.

Systematisk HMS-arbeid handler om:

  1. Gode og sikre arbeidsvaner
  2. Klare ansvarsforhold
  3. Åpenhet, positivitet og samarbeidsevne
  4. Ryddige og oversiktlige byggeplasser
  5. Gjennomtenkt, sikker og trygg utførelse
  6. Sikre produkter og materialer
  7. Å passe på hverandre

Masiv jobber systematisk og målrettet med HMS. Vi stiller de samme HMS-kravene til underentreprenører og leverandører som til oss selv. For å sikre HMS-arbeidet og unngå rollekonflikt samarbeider Masiv med HMS Koordinatoren AS.

Helse

Masiv skal lede virksomheten på en måte som setter arbeidstakernes helse først. Vi skal oppmuntre våre medarbeidere til å føre en sunn og sikker livsstil, både når det gjelder seg selv og familie. Arbeidstakere må rette seg etter bestemmelser, HMS-regler og pålegg som er gitt for å trygge liv, helse og eiendom. I dette inngår også bruk av påbudt verneutstyr.

Med fokus på sikkerhet og helse jobber vi aktivt for å holde et lavt sykefravær.

Miljø

All vår virksomhet skal være basert på å unngå skader, også på det ytre miljø. Vi skal ha et godt arbeidsmiljø hvor den enkelte tar ansvar og viser engasjement. Dette er en viktig faktor for å skape trivsel og trygghet for den enkelte.

Sikkerhet

Masiv har som mål at et hvert prosjekt skal gjennomføres uten skader på personer og miljø. Alt arbeid som utføres på byggeplassene er planlagt, organisert og kontrollert i henhold til gjeldende regler i AML, Internkontrollforskriften og Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Masiv tilstreber å gjøre hver byggeplass så sikker som mulig, både for de som arbeider i direkte tilknytning til den, og for de som av andre grunner oppholder seg på området. Arbeidstakere som blir oppmerksomme på forhold som kan føre til ulykker eller medføre helsefare, skal straks varsle arbeidsleder og selv medvirke til at alle forholdsregler blir tatt for å avverge faren. Dersom en arbeidstaker ikke kan fortsette arbeidet uten fare for liv og helse, skal arbeidet avbrytes.

Vi vil at alle ansatte skal komme hjem til sine familier når arbeidsdagen er over.

Respekt og likeverd